Smluvní podmínky

I. PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Předmětem této Smlouvy je: 

a)  závazek Poskytovatele vyhledávat a zajišťovat dokumenty Zákazníka, potřebné pro podání žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty nebo jiných typů daní (dále jen „Daň“) za služby a zboží, poskytnuté na zahrani????ních trzích,

b)  závazek Poskytovatele, ????lena skupiny Cash Back, jako jediného zástupce Zákazníka pro ú????el vrácení zahrani????ní DPH na výdaje vynaložené v zemích, kde je skupina Cash
Back zastoupena, podávat za Zákazníka dle platných právních předpisů tyto žádosti, a to přímo nebo prostřednictvím svých smluvních partnerů skupiny Cash Back,

c)  závazek Poskytovatele zajistit vyplacení Daně Zákazníkovi, jež byla vrácena příslušným daňovým úřadem, a to v souladu a dle podmínek, stanovených touto Smlouvou,

d)  závazek Poskytovatele zajišťovat zprostředkování konzulta????ních služeb ohledně plateb Daně v zahrani????í, pokud si konzultaci Zákazník písemně vyžádá,

e)  závazek Zákazníka uhradit za služby, poskytnuté ze strany Poskytovatele dle této Smlouvy, provizi a odměnu, splatnou ve lhůtě stanovené v daňovém dokladu, a to
v souladu a dle podmínek, stanovených v této Smlouvě.

II. POVINNOSTI A PRÁVA POSKYTOVATELE
1. Poskytovatel se zavazuje vyhledávat a identifikovat daňové doklady Zákazníka, jež opravňují Zákazníka k podání žádosti o vrácení Daně nebo se alespoň tak jeví (dále jen „Zajištění dokladů“), a to ve fyzické nebo elektronické podobě, a dále vypracovat jejich seznam. V případě zájmu Zákazníka Poskytovatel zdarma poskytne rezerva????ní systém Poskytovatele pro zajištění úplnosti a daňového dokladu již při vystavení a/nebo Zákazníkovi umožní automatické na????ítání daňových dokladů do systému Poskytovatele z programu cestovních náhrad Zákazníka (dále jen „Cash Back Travel“).
2. Poskytovatel je oprávněn odmítnout poskytnutí Zákazníkovi Zajištění dokladů v případě, že podání žádosti o vrácení Daně se ukáže být ekonomicky neefektivní.
3. Poskytovatel se zavazuje posoudit u daňových dokladů, které zajistil v souladu s odstavcem 1 tohoto ????lánku Smlouvy, jejich formální nedostatky a v souladu se zákonem je opravit tak, aby na jejich základě bylo možné žádat o vrácení Daně. Je pouze na uvážení Poskytovatele, u kterých dokumentů se pokusí opravu zajistit.
4. Poskytovatel se zavazuje vést jménem Zákazníka řízení o vrácení Daně dle platných předpisů příslušného státu, vztahujících se na tuto ????innost, v????etně podání opravných prostředků a/nebo správních žalob v případě, že je žádost o vrácení Daně odmítnuta ????i zamítnuta příslušným úřadem podle názoru Poskytovatele neoprávněně. Poskytovatel se zavazuje postupovat při plnění povinnosti dle této Smlouvy s náležitou odbornou pé????í, poctivě a pe????livě podle svých schopností. Poskytovatel je oprávněn odmítnout poskytnutí podání opravných prostředků a/nebo správních žalob v případě, že se náklady na vrácení Daně ukáží být ekonomicky neefektivní, pouze však po předchozí písemné dohodě se Zákazníkem.
5. Poskytovatel neodpovídá za opožděné podání žádosti o vrácení Daně nebo za nepodání této žádosti v případě, že prodlení s podáním žádosti bude způsobeno prodlením Zákazníka s poskytnutím sou????innosti dle ????lánku III. odstavce 1, 2, 3 a 4 této Smlouvy. Poskytovatel neodpovídá za ????asový rámec, ve kterém bude Daň Zákazníkovi příslušným daňovým úřadem vrácena.
6. Poskytovatel neodpovídá za změny směnných kurzů, bankovních nebo správních poplatků spojených s vrácením Daně.
7. Zákazník bere na vědomí, že v případě žádosti o vrácení Daně za služby a zboží poskytnuté na trzích mimo EU, Poskytovatel neodpovídá za ztrátu, zni????ení, poškození originálů daňových dokladů Zákazníka, pokud bude prokázáno, že Poskytovatel tyto daňové doklady předal k dopravě poštou, formou doporu????ené zásilky, případně jejich dopravu zajistil prostřednictvím uznávané mezinárodní kurýrní služby, anebo bude prokázáno, že ztráta, zni????ení nebo poškození bylo způsobeno příslušným daňovým úřadem.
8. Poskytovatel neodpovídá za ztrátu, zni????ení, poškození jiných dokumentů Zákazníka (např. kopie smluv, plné moci), než jsou specifikované výše v odstavci 8 tohoto ????lánku Smlouvy, pokud bude prokázáno, že Poskytovatel tyto dokumenty předal k dopravě poštou formou doporu????ené zásilky, případně jejich dopravu zajistilo prostřednictvím uznávané kurýrní služby nebo pokud bude prokázáno, že ztráta, zni????ení nebo poškození bylo způsobeno příslušným daňovým úřadem.
9. V případě, že dojde k porušení právních povinností nebo k nedbalosti ze strany Poskytovatele, na základě které nebude Zákazníkova vrácena Daň v plné výši, je odpovědnost Poskytovatele omezena výší Daně, která měla být Zákazníkovi vrácena, sníženou o ????ástku odpovídající provizi Poskytovatele, na kterou by Poskytovateli vznikl nárok. Smluvní strany se dohodly, že předvídatelné škody, způsobené poskytováním služeb Poskytovatele pro Zákazníka v uvedeném případě výše specifikovanou ????ástku nepřesahují.
10. Poskytovatel je oprávněn ur????it k výkonu práv a povinností dle této Smlouvy některého ze svých smluvních partnerů nebo třetí osobu ve skupině Cash Back nebo schváleným dodavatelem skupiny Cash Back, a to výhradně za ú????elem posouzení daňových dokladů a zajištění řádného vrácení Daně Zákazníkovi a bez vzniku dodate????ných nákladů nebo jiných negativních dopadů na Zákazníka. 

III. POVINNOSTI A PRÁVA ZÁKAZNÍKA
1. Zákazník se zavazuje postupovat dle pokynů Poskytovatele a poskytnout Poskytovateli veškerou nutnou sou????innost, kterou si Poskytovatel vyžádá, a to v????etně, nikoliv však výhradně, vystavení plné moci k podání žádosti o vrácení Daně, předání souvisejících dokumentů a informací a k podání případných opravných prostředků.
2. Zákazník se zavazuje v souvislosti s plněním ????lánku II odstavec I této Smlouvy poskytnout Poskytovateli v dohodnutém termínu přístup do svých prostor, k příslušným dokumentům, dále kontaktní osobu a dostate????ný pracovní prostor.
3. Zákazník se zavazuje vyhledávat a identifikovat daňové doklady, které se jeví k podání žádosti o vrácení Daně, a to ve fyzické nebo elektronické podobě v případě, že neumožní Poskytovateli postupovat podle ????lánku II odstavec 1 této Smlouvy.
4. Zákazník je povinen poskytnout Poskytovateli veškeré informace a dokumentaci potřebnou k vyřízení žádosti o vrácení Daně u příslušného daňového úřadu, v originálech, a to způsobem stanoveným Poskytovatelem a ve lhůtě nejpozději 30 dnů před koncem ú????etního období země, ve které Poskytovatel za Zákazníka žádá o vrácení. V případě, že tyto dokumenty obdrží Poskytovatel po této lhůtě nebo pokud Zákazník Poskytovateli poskytne nesprávné, neúplné nebo nepřesné dokumenty a informace, nemůže být Poskytovatel odpovědný za to, že žádosti nebude vyhověno vůbec nebo v????as. Zákazník odpovídá za v????asnost, přesnost a pravost jím poskytnutých dokumentů a informací a je povinen uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 4 % z uplatněného požadavku na vrácení Daně, který bude příslušným orgánem pravomocně odmítnut nebo zamítnut z důvodu nesplnění těchto povinností ????i z důvodu zamítnutí žádosti, kdy Zákazník úmyslně ????i neúmyslně neinformoval Poskytovatele o registraci k dani z přidané hodnoty v zemi, jež byla předmětem žádosti. Zákazník je povinen bez zbyte????ného odkladu písemně informovat Poskytovatele o veškerých nastalých nebo hrozících změnách v okolnostech, které by mohly ovlivnit plnění povinností Zákazníka nebo Poskytovatele dle této Smlouvy. Nesplnění této povinnosti jde k tíži výhradně Zákazníka.
5. Zákazník se zavazuje za služby poskytnuté ze strany Poskytovatele dle této Smlouvy zaplatit Poskytovateli: 

a) provizi a daň z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši (dále jen „DPH“) za ????innosti uvedené v ????lánku 1 odstavci 1 písm. a), b) a c) této Smlouvy. Smluvní strany se dohodly na provizi za ????innost Poskytovatele dle této Smlouvy, ur????enou dle skute????ně vrácené ????ástky Daně skute????ně za kalendářní rok zahrani????ními daňovými úřady a/nebo dobropisem zahrani????ními dodavateli a/nebo ????ástky vrácené z úroků z prodlení platby Daně ve výši: 

b) odměnu ve výši 150 EUR + DPH za každou zapo????atou hodinu ????innosti, prokazatelně vyžádané Zákazníkem dle ????lánku 1 odstavec 1 písm. d) této Smlouvy.

6. Poskytovatel je oprávněn zapo????íst svou provizi, odměnu ????i jinou platbu, vyplývající z této Smlouvy na vrácenou Daň Zákazníka.
7. V případě, že ????ástka vrácené Daně Zákazníkovi bude nulová, je služba Zajištění dokladů pro Zákazníka poskytována zdarma. 

Přijatá ????částka Daně
do 500,00 €
od 10.001,00 € do 15.000,00 €
od 25.001,00 € do 35.000,00 €
od 50.001,00 € do 75.000,00 €
nad 100.001,00 €
opravné prostředky a/nebo správní žaloby 

Provize Cash Back 

Přijatá č????ástka Daně
od 501,00 € do 10.000,00 €
od 15.001,00 € do 25.000,00 €
od 35.001,00 € do 50.000,00 €
od 75.001,00 € do 100.000,00 €
rezervace Cash Back Travel
služba vyhledání a identifikace v kanceláři Zákazníka 

Provize Cash Back 

REGISTRACE do systému Cash Back pro nárokování zahrani????ní DPH, smlouva o zajištění vrácení daně z přidané hodnoty uzavřená podle § 2430, ????eského zákona ????. 89/2012, ob????anského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Smlouva“) 

IV. VRÁCENÍ DANĚ
1. Vrácená Daň bude Zákazníkovi vyplacena Poskytovatelem prostřednictvím ú????tu UCB (Cash Back Online) po ode????tení (zapo????tení) provize případně odměny ????i jiné platby, vyplývající z této Smlouvy, nebo příslušným daňovým úřadem na bankovní ú????et Zákazníka uvedený v Bankovních údajích na straně 1 této Smlouvy.
2. V případě, že Zákazník obdrží daň od příslušného daňového úřadu přímo, je povinen informovat Poskytovatele do 5ti pracovních dnů od obdržení Daně.
3. Zákazník bere na vědomí, že v případě žádosti o vrácení Daně za služby a zboží poskytnuté na trzích mimo EU nemusí být stanovena žádná lhůta k vrácení Daně, a že originály daňových dokladů Zákazníka příslušné úřady vrací výhradně po akceptaci nebo zamítnutí žádosti o vrácení Daně příslušným daňovým úřadem. 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

  1. Provize za ????innosti dle ????lánku 1 odst. 1 písm. a), b) a c) této Smlouvy bude hrazena zapo????tením na vrácenou Daň.
  2. V případě odměny za ????innosti dle ????lánku 1 odstavec 1 písmeno d) této Smlouvy a náhrady dle ????lánku IV odstavec 2 této Smlouvy, je tato platba splatná ve lhůtě

stanovené v předmětném daňovém dokladu Poskytovatele. Faktura Poskytovatele bude mít všechny náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů.
3. V případě, že se Zákazník dostane do prodlení s úhradou provize, odměny ????i jiné platby dle této Smlouvy, má Poskytovatel právo ú????tovat zákonný úrok z prodlení a případně plnou náhradu škody. 

VI. VYŠŠÍ MOC
1. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení s plněním povinnosti stanovené touto Smlouvou, pokud bude způsobeno vyšší mocí. Za vyšší moc se ve smyslu této Smlouvy považují mimořádné okolnosti bránící do????asně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za zásah vyšší moci jsou považovány zejména války a živelné katastrofy zna????ného rozsahu, mající přímé důsledky pro předmět plnění stran z této Smlouvy.
2. Za vyšší moc se nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle této Smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, nebo jestliže může důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu, jakož i okolnosti, které se projevily až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení, ledaže by se jednalo o prodlení s plnění zcela nepodstatné povinnosti, nemající na ostatní plnění z této Smlouvy vliv.
3. Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, kterou mohla a měla povinná strana při uzavírání této Smlouvy předvídat, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá tuto Smlouvu i přesto, že tato překážka může její plnění ohrozit. Za vyšší moc se považuje okolnost, která může ohrozit nebo znemožnit plnění Poskytovatele, o které Zákazník nepochybně věděl a Poskytovatele na ni neupozornil, i když musel důvodně předpokládat, že tato okolnost není Poskytovateli známa.
4. Smluvní strana uplatňující nárok z titulu zásahu vyšší moci oznámí písemně bez zbyte????ného odkladu, nejpozději do 2 dnů, druhé smluvní straně takový zásah, pokud druhá strana o zásahu nebyla informována jinak, s uvedením jeho po????átku a pravděpodobné doby trvání, v opa????ném případě ztratí tato strana právo se zprostit povinnosti z této Smlouvy z titulu zásahu vyšší moci. Ve stejné lhůtě je strana povinna oznámit skon????ení zásahu vyšší moci.
5. Spolu s oznámením o zásahu vyšší moci dle předcházejícího odst. 4 nebo nejpozději do 3 dnů po takovém oznámení oznamující strana předloží druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz, potvrzující zásah vyšší moci, jakož i to, že zásadně ovlivňuje plnění jejich závazků z této Smlouvy. 

VII. TRVÁNÍ SMLOUVY
1. Tato Smlouva byla uzavřena na dobu neur????itou. Každá smluvní strana je oprávněna tuto Smlouvu písemně vypovědět. Výpověď musí být druhé smluvní straně doru????ena nejdříve 3 měsíce před skon????ením aktuálního kalendářního roku. Poskytovatel je povinen a oprávněn dokon????it všechny ????innosti dle této Smlouvy vztahující se k aktuálnímu kalendářnímu roku a zajistit vrácení Daně Zákazníkovi dle ????lánku IV. této Smlouvy. Zákazník je povinen za tyto ????innosti uhradit Poskytovateli provizi a odměnu ve výši stanovené dle této Smlouvy. 

VIII. OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ A POVINNOST MLČENLIVOSTI
1. Smluvní strany prohlašují obsah této Smlouvy za obchodní tajemství a žádná z nich není oprávněna s ním bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany seznámit třetí osoby.
2. Smluvní strany se zavazují zachovávat ml????enlivost o všech skute????nostech, týkajících se druhé smluvní strany, zejména o ustanoveních a podmínkách této Smlouvy, o identitě třetích osob spolupracujících se smluvními stranami, charakteru této spolupráce a vztazích s třetími stranami vůbec, o cenách, obchodních záměrech a podnikatelských příležitostech druhé smluvní strany, které se dozvědí v průběhu plnění této Smlouvy.
3. Smluvní strany se dále zavazují zajistit zachovávání ml????enlivosti u veškerých svých zaměstnanců a třetích osob, kterých k plnění povinnosti dle této Smlouvy užijí.
4. Za porušení povinností dle tohoto ????lánku Smlouvy se nepovažuje, pokud k zpřístupnění informací dostane smluvní strana písemný souhlas druhé smluvní strany a pokud je to nutné k poskytnutí služeb Poskytovatele dle této Smlouvy.
5. Ustanovení tohoto ????lánku o ochraně informací není dot????eno ukon????ením ú????innosti této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu. 

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

  1. Tato Smlouva je platná a ú????inná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
  2. Smlouva je sepsána v e dvou vyhotov eních. Všechna vyhotov ení mají platnost originálu.
  3. Tato Smlouva se řídí právním řádem ????eské republiky, zejména ????eským ob????anským zákoníkem.
  4. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze dohodou smluvních stran, a to výhradně formou písemných vzestupně ????íslovaných dodatků.
  5. Smluvní strany prohlašuji, že se s obsahem smlouvy seznámily, a že smlouva byla uzavřena podle jejich vážné, svobodné a omylu prosté vůle.